Gyzgyn stiller Erkekleriň aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

· Materialokarky material: PU + Likra

· Astar materialy: PU

· Insole material: PU

· Daşarky material: PVC

· MOQ: 600 jübüt

· Bahalaryň aralygy: $ 6.9 ~ 7.8

· Nusga bahasy: Mugt

· Model belgisi: YW-AMBD-07

· Möwsüm: Gyş, Tomus, Bahar, Güýz

· Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Üstünliklerimiz

Hormat şahadatnamasy

Haryt bellikleri

Mugt nusgalar

Işewür alyjy bolsaňyz, size mugt nusgalar bereris.Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz:

E-mail: candice@znl-shoes.com

Whatsapp / telefon / wechat: + 86-18927709858

Önümiň spesifikasiýasy

Aýratynlyk
UPPER PU + Likra MODLE SANY YW-AMBD-07
LINING PU Reňk Çal
INSOLE PU STYLE Moda / Tötänleýin / Pyýada stili
OUTSOLE PVC MOQ 600 jübüt

Haryt maglumatlary

AVASVA (1)

Materialokarky material: PU

AVASVA (2)

Astar materialy: PU

AVASVA (5)

Insole material: PU

AVASVA (3)

Daşarky material: PVC

Materialokarky material: PU + Lycra Biziň PU + Likra krossowkalarymyz, maksimum rahatlygy üpjün edip, aýagyňyzyň görnüşine gabat gelýän örtükli aýakly.
Astar materialy: PU Önümimiz bilen deňsiz-taýsyz rahatlygy we amatlylygy başdan geçirersiňiz.
Insole material: PU Insoly gurmak aňsat we iş aýakgaplaryndan sport aýakgaplaryna çenli islendik aýakgap görnüşine diýen ýaly gabat gelýär.Gurlandan soň, insol günüň dowamynda uzak wagtlap rahatlygy üpjün edýän aýaklaryňyza çalt uýgunlaşýar.
Daşarky material: PVC Howanyň aşa howa şertlerine sezewar bolanda-da, köwşüňiziň ömrüni uzaldyp, aňsat ýaramazlaşmaýar.Bu olary ajaýyp maýa goýumyna we pul üçin ajaýyp gymmata öwürýär.

Port: Gepleşik geçirmek

Gurşun wagty:

Mukdary (jübütler) 1 - 1200 1201 - 3600 > 3600
Est.Wagt (günler) 35 45 Gepleşik geçirmek

Ölçeg diagrammasy

Teklip edilýän laýyklyk: Ölçegine dogry / Jikme-jiklikler üçin Ölçegler diagrammamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

DÖWRÜN GÖRNÜŞI

265mm

270mm

275mm

280mm

285mm

290mm

295mm

300mm

EUR

39 #

40 #

41 #

42 #

43 #

44 #

45 #

46 #

UK

6.5 #

7#

7.5 #

8#

8.5 #

9#

10 #

11 #

US

7.5 #

8#

8.5 #

9#

9.5 #

10 #

11 #

12 #

 

Material: Aşakdaky jikme-jik material sanawymyza serediň

Stil belgisi

UPPER

LINING

INSOLE

OUTSOLE

YW-AMBD-07

PU + Likra 

PU

PU

PVC

Şeýle hem biz siziň üçin sazlap bileris!

ZNL SHOES size iň oňat kombinasiýa we amatly stil bermek üçin serhetleri ösdürmegi we öňe sürmegi dowam etdirýär.
Her jenap üçin amatly we wagtlaýyn aýakgap bermäge borçlanýarys.
Dürli çärelere aňsatlyk bilen gatnaşmak üçin köýnek aýakgapymyzy geýmek.Memoriesatlamalara dowam etjek aýakgaplarymyzy geýip, şahsy stiliňizi täzeläň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: omöriteleşdirilen edip bilersiňizmi?ODM OEM hakda näme?
J: Hawa!ODM OEM omöriteleşdirilen aýakgaplar hoş geldiňiz
2-nji sorag: MOQ näme?
J: MOQ 600 jübüt / 1 stil, logotip ýasap, dizaýnlary sazlap bileris.
3-nji sorag: Mugt nusga alyp bolarmy?
J: Hawa, mugt nusgalar bereris: 0,5 jübüt / stil, Barlamak üçin has köp nusga gerek bolsa, goşmaça çykdajylary geljek tertipde yzyna gaýtaryp bereris.
4-nji sorag: Sitatyňyzy näçe wagt alyp bileris?
J: Maglumatyňyz gaty jikme-jik bolsa, sitatalar 6 sagadyň dowamynda hödürlener, Sitatamyzy gysga wagtda almak üçin bize aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris: 1) stil 2) materialokarky material, astar, insol we daşky 3) ussatlyk talaplary4).reňk nyşany 5).mukdary 6).Maksat bahasy Mümkin bolsa, jikme-jik suratlar ýa-da salgylanma nusgalary bilen üpjün etmegiňizi haýyş edýäris.
5-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň hiline gözegçilik nähili?
J: Bizde professional QA & QC topary bar we materialy barlamak, önümçiligiň ýerine gözegçilik etmek, taýýar önümleri barlamak, gaplamagy görkezmek we ş.m. ýaly sargytlary başyndan ahyryna çenli doly gözegçilikde saklarys.
6-njy sorag: Gepleşik bahasy bolup bilermi?uly sargyt üçin arzan bahany hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa!Has gowy sargyt bahasy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
7-nji sorag: gowşurmak üçin näçe wagt gerek?
J: Adatça önümçiligiň gowşurylyş wagty 2-45 günüň içinde bolar, iň soňky wagt biziň bilen tassyklanmalydyr (bu mukdar / möwsüm / stil / sargyt tertibine bagly; aksiýa bolsa, 3-de ibereris iň bolmanda günler.
8-nji sorag: Satmak üçin bir topar aksiýaňyz barmy?
J: Käbir paýnamalar bar, zerur bolsa, bize ýüz tutuň.
9-njy sorag: Siziň iberiş agentiňiz barmy?
J: Hawa!ýük daşaýyş agentimiz bar we zerur bolsa size kömek we teklip bereris


 • Öňki:
 • Indiki:

 • H2ef351296f0845c28cfa8c10d7adf2d93

  H71f576fec0774a5ab33d96efe860a2569

  H804458402d6b4a429be91553247f21e4J

  H543426aac1454b11b083f08ea6a554d4b

  H3fb21fc530f945f794c697680ab7bd08s

  H2b5a47d63fac4d6e927d493bdba661032

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň