Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Özbaşdak edip bilersiňizmi?ODM OEM hakda näme?

Hawa!ODM OEM omöriteleşdirilen aýakgaplar hoş geldiňiz.

MOQ näme?

RTS: MOQ60jübüts/ stil.
Omörite: MOQ360-1200 jübüt/ stil.

Mugt nusga alyp bolarmy?

Hawa, her stil üçin 0,5 jübüt nusga / stil berip bileris.

Sitataňyzy näçe wagt alyp bileris?

Maglumatyňyz gaty jikme-jik bolsa, 6 sagadyň dowamynda sitata hödürlener.n sitatamyzy mümkin boldugyça gysga wagtda almak üçin bize aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris:

1) stil

2) materialokarky material, astar, insol we daşky.

2) ussatlyk talaplary.

3) reňk

5) Logotip

6) mukdar bahasy
Mümkin bolsa, jikme-jik suratlar ýa-da salgylanma nusgalary bilen üpjün etmegiňizi haýyş edýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da ayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Kompaniýanyňyzyň hiline gözegçilik etmek barada näme aýdyp bilersiňiz?

Asyl materiallar QC + Önümçilikden öň tekst + Prosess QC + Esasy amal QC + Tamamlanan QC + paket QC + Jemleýji nusga barlagy.

Bahasy ylalaşylýarmy?Uly sargyt üçin arzan bahany teklip edip bilersiňizmi?

Hawa!Has gowy sargyt bahasy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Getirmek üçin näçe wagt gerek?

Adatça, önümçiligiň gowşurylyş wagty 2-45 günüň içinde bolar, iň soňky wagt bilelikde bolmalynbiziň bilen berkidildi (mukdaryna / möwsümine / stiline / sargyt meýilnamasyna bagly)ule).
Eger aksiýam bolsa, iň azyndan 3 günde ibereris.

Satmak üçin bir topar aksiýaňyz barmy?

Käbir paýnamalar bar, talaplaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.

Ippingük daşaýan agentiňiz barmy?

Hawa!ýük daşaýyş agentimiz bar we zerur bolsa size kömek we teklip bereris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?