Qualityokary hilli iň oňat baha resmi Oksford köwüşleri

Gysga düşündiriş:

· Materialokarky material: PU

· Astar materialy: PU

· Insole material: PU

· Daşarky material: birleşdirilen rezin

· MOQ: 600 jübüt

· Bahalaryň aralygy: $ 6.9 ~ 7.5

· Model belgisi: YW-AMDR-13

· Möwsüm: Gyş, Tomus, Bahar, Güýz

· Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Üstünliklerimiz

Hormat şahadatnamasy

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Müşderilere ajaýyp tejribe getirmek üçin inçe dokma enjamlaryny, PU astarlaryny, PU insollaryny we kombinirlenen kauçuk aýaklaryny saýlaýarys.Her jübüt aýakgap, el bilen ýasalýar we tejribeli hünärmenler tarapyndan boýalýar. Güýçlendirilen rahatlyk we çydamlylyk üçin birleşdirilen kauçuk.

Haryt maglumatlary

01we

Materialokarky material: PU

03sas

Astar materialy: PU

asd

Insole material: PU

05aa

Daşarky material: PVC

Astar: PU şok sorujy, uzak ýöräniňizde rahatlygy we dem almagy üpjün edýär.
Kombinirlenen kauçuk tagta
Stil: Bu erkekleriň köýnek aýakgaplary, indiki başdan geçirmeleriňizi nirä alyp barsa-da, ýanyňyzda bolmak üçin elde ýasalandyr.Nusgawy dizaýn we köp taraplylyk, üznüksiz gidip biljekdigiňizi aňladýar
işlemek.
Işewür oturylyşyklar, toýlar we beýleki resmi dabaralar üçin amatly.
Kakaňyza, dostuňyza, atanyňyza, doganyňyza, söýgüliňize, gaýyn eneňize ýa-da äriňize sowgat hökmünde ajaýyp.
Teklip edilýän laýyklyk: Ölçegine dogry / Jikme-jiklikler üçin Ölçegler diagrammamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Ölçeg diagrammasy

Teklip edilýän laýyklyk: Ölçegine dogry / Jikme-jiklikler üçin Ölçegler diagrammamyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

DÖWRÜN GÖRNÜŞI

265mm

270mm

275mm

280mm

285mm

290mm

295mm

300mm

EUR

39 #

40 #

41 #

42 #

43 #

44 #

45 #

46 #

UK

6.5 #

7#

7.5 #

8#

8.5 #

9#

10 #

11 #

US

7.5 #

8#

8.5 #

9#

9.5 #

10 #

11 #

12 #

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: omöriteleşdirilen edip bilersiňizmi?ODM OEM hakda näme?
J: Hawa!ODM OEM omöriteleşdirilen aýakgaplar hoş geldiňiz
2-nji sorag: MOQ näme?
J: MOQ 600 jübüt / 1 stil, logotip ýasap, dizaýnlary sazlap bileris.
3-nji sorag: Mugt nusga alyp bolarmy?
J: Hawa, mugt nusgalar bereris: 0,5 jübüt / stil, Barlamak üçin has köp nusga gerek bolsa, goşmaça çykdajylary geljek tertipde yzyna gaýtaryp bereris.
4-nji sorag: Sitatyňyzy näçe wagt alyp bileris?
J: Maglumatyňyz gaty jikme-jik bolsa, sitatalar 6 sagadyň dowamynda hödürlener, Sitatamyzy gysga wagtda almak üçin bize aşakdaky maglumatlary bermegiňizi haýyş edýäris: 1) stil 2) materialokarky material, astar, insol we daşky 3) ussatlyk talaplary4).reňk nyşany 5).mukdary 6).Maksat bahasy Mümkin bolsa, jikme-jik suratlar ýa-da salgylanma nusgalary bilen üpjün etmegiňizi haýyş edýäris.
5-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň hiline gözegçilik nähili?
J: Bizde professional QA & QC topary bar we materialy barlamak, önümçiligiň ýerine gözegçilik etmek, taýýar önümleri barlamak, gaplamagy görkezmek we ş.m. ýaly sargytlary başyndan ahyryna çenli doly gözegçilikde saklarys.
6-njy sorag: Gepleşik bahasy bolup bilermi?uly sargyt üçin arzan bahany hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa!Has gowy sargyt bahasy üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
7-nji sorag: gowşurmak üçin näçe wagt gerek?
J: Adatça önümçiligiň gowşurylyş wagty 2-45 günüň içinde bolar, iň soňky wagt biziň bilen tassyklanmalydyr (bu mukdar / möwsüm / stil / sargyt tertibine bagly; aksiýa bolsa, 3-de ibereris iň bolmanda günler.
8-nji sorag: Satmak üçin bir topar aksiýaňyz barmy?
J: Käbir paýnamalar bar, zerur bolsa, bize ýüz tutuň.
9-njy sorag: Siziň iberiş agentiňiz barmy?
J: Hawa!ýük daşaýyş agentimiz bar we zerur bolsa size kömek we teklip bereris


 • Öňki:
 • Indiki:

 • H2ef351296f0845c28cfa8c10d7adf2d93

  H71f576fec0774a5ab33d96efe860a2569

  H804458402d6b4a429be91553247f21e4J

  H543426aac1454b11b083f08ea6a554d4b

  H3fb21fc530f945f794c697680ab7bd08s

  H2b5a47d63fac4d6e927d493bdba661032

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň