Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Foshan City Zhengneng Shoes Co., Ltd., Guangdong welaýatynyň Foshan şäheri, Aýakgap senagat zolagynda ýerleşýär.Biziň eýesimiz, 1989-njy ýyldan bäri erkek aýakgaplaryny dizaýn edip we öndürip başlady, Erkek aýakgap dizaýn çözgütlerini we taýýar aýakgaplary öndüriji we dünýä kompaniýasy üçin ýokary hilli erkek aýakgaplaryny üpjün etmegi we bazara uýgunlaşmagy maksat edinýär.

30 ýyldan gowrak üznüksiz ösüşden we täzelikden soň, Pozitiw energiýa aýakgaplary ýerli senagatda ajaýyp öndürijä öwrüldi.Erkekleriň aýakgap dizaýny we önümçiligi pudagynda, ýuka hiline gözegçilik, dizaýn we ösüş tehnologiýasy we üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlyklaryny ýola goýdy.Esasanam resmi aýakgaplarda, tötänleýin aýakgaplarda, aýakgaplarda, sandallarda we beýleki kategoriýalarda baý tejribämiz we artykmaçlyklarymyz bar.

takmynan_us03

KORPORAT MISSIYASY

Bütin dünýädäki kärhanalar üçin ýokary hilli erkek aýakgaplaryny we hyzmatlaryny bermek!

INörelge

Dogruçyllyk we ygtybarlylyk, howpsuz önümçilik, ilki bilen hil.

MAKSAT

Bütewilige ýapyşyň / Win win hyzmatdaşlygyny täzeläp / kämilleşdirmäge het ediň

Näme üçin bizi saýlaýar?

Näme üçin bizi saýlaýar?

1989-njy ýyldan bäri önümçilik

 
Erkekleriň aýakgaplaryny ösdürmek we önümçilik tejribesi üçin 30 ýyldan gowrak.

Öz ösüş topary we 7 senagat patentini gazandy

Bazaryň talaplaryna laýyklykda her möwsümde ajaýyp täze stilleri ösdürýäris.

Belli marka hyzmatdaşlygy

Bütin dünýä belli marka we zynjyr dükany üçin 20 ýyldan gowrak OEM tejribesi.

ISO9001 we hil barlag ulgamy (7 ädim)

Asyl materiallar QC + Önümçilikden öň tekst + Prosess QC + Esasy amal QC + Tamamlanan QC + paket QC + Jemleýji nusga barlagy.

Mugt nusgalar bar

 
7-10 günüň içinde nusgalary mugt we täsirli berýäris.

Gaty gowşuryş senesi


Toeke-täk söwda, seslenme önümçiliginiň ösüşi, gowşuryş senesini we satuwdan soňky yzarlamany berk gözegçilikde saklaň.

OEM we ODM hyzmatlary

Önümlerimiz Amerika / Europeewropa / Afrika / Günorta-Gündogar Aziýa / Günorta Amerika / Eastakyn gündogara gyzgyn satylýar.
ODM & OEM üçin eksportda ajaýyp öndürijilik etdik.Müşderilerimize ýokary hilli önümleri we iň gowy hyzmatlary bermek biziň maksadymyz.

Kompaniýanyň albomy

Kompaniýanyň albomy

habarlar13

Zawodyň derwezesi

habarlar13

Zawodyň derwezesi

habarlar13

Zawodyň derwezesi

Taryh

 • Zawodymyz Hunan welaýatynyň bir etrabynda doguldy, takmynan 20 işçi bilen elde ýasalan erkek aýakgap öndürýärdi.Shoeshli aýakgap Hytaýda satylýar.

 • Zawod önümçiligi giňeltmek we täze enjamlary ornaşdyrmak üçin Zhuzhou şäherine (Hytaýyň günortasyndaky iň uly lomaý şäherleriň biri) göçdi.Işçileriň sany takmynan 50-ä ýetdi.

 • Zawod önümçiligi giňeltmek we täze enjamlar we tehniki zehinleri ornaşdyrmak üçin Foshan şäherine (Hytaýyň iň uly lomaý şäherleri bolan Guanç Guangzhouou şäheriniň golaýynda) göçdi.Bu ýyl Hytaýyň dürli şäherleri üçin eýýäm 8 lomaý agentimiz bar.Şol bir wagtyň özünde daşary ýurt bazaryny açyp başladyk.

 • 2 ussahanada işçileriň sany 200-e ýetdi, her aýda 100000 jübütden gowrak aýakgap öndürip bileris.

 • Afrikadaky işini giňeltmek üçin Nigeriýada ofisimizi açyň.

 • Esasy satuw bazarlarymyz kem-kemden üýtgeýän Amerika we Europeewropa.

 • Soňky ýyllarda söwda görnüşinde we COVID-19 üýtgeşmelerini başdan geçirdik.50-70 işçi bilen kärhanalaryň howpsuz we durnukly ösmegi üçin önümçilik masştabyny tertipleşdirdik.Müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar bermek üçin, senagat bilen baglanyşykly tehnologiýalary we mümkinçilikleri öwrenýäris we kämilleşdirýäris.Aýakgap gözlegleri we ösüşi üçin täze patentler we üstünlikler.

  Hyzmatdaşlar

  • TAHARI1
  • JAKSON1
  • Maffo Grosso1
  • STEVE MADDEN1
  • DANIEL HECTER1
  • HUSH GURBANLAR1
  • Edgars1
  • unltd1
  • APEX1
  • BATA1
  • baldi
  • Dunnes
  • XRAY
  • ZANZARA
  • 24 gezelenç
  • unltd
  • TW
  • TG
  • UZZI
  • Öweý ädim
  • Daşarky ýerler
  • logo1
  • MALIN
  • TERWORK
  • G-WINGX
  • Üýtget
  • EDZO
  • Fabriano